Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SELFIA Paweł Zadworny z siedzibą w Bytowie przy ul. Śródmiejskiej 13, 77-100 Bytów, REGON: 221651640, NIP: 8421544948 (dalej ADO).

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane przez ADO między innymi:

w celu: 1) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, 2) podjęcia działań na Pana/Pani żądanie czy też 3) zawarcia umowy handlowej. Podanie danych jest dobrowolne a zatem w konsekwencji odmowy podania danych osobowych nie dojdzie do udzielenia odpowiedzi, podjęcia działań na Pana/ Pani żądanie czy też zawarcia umowy.

jako dane osób współpracujących przy realizacji umowy zawartej/zawieranej/negocjowanej z ADO. Dane w zakresie danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, dane podmiotu, z którym Pan/Pani współpracuje) pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od podmiotu, z którym zawarliśmy/zawieramy/negocjujemy umowę. Podanie danych jest wymogiem umownym. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu wykonania umowy/zawarcia umowy/negocjacji umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio, w zależności od celów wskazanych powyżej, przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO lub art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i zgodnie z ich treścią. Dane mogą być również przetwarzane – jako uzasadnione interesy ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jak również w celach archiwalnych, bezpieczeństwa, w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania), ograniczenia przetwarzania (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania), prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane Pana/Pani mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy lub na podstawie umowy zawartej z ADO dotyczy to m.in. pracowników/współpracowników ADO upoważnionych do ich przetwarzania na polecenie ADO oraz podmiotów, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług informatycznych, technicznych i organizacyjnych.

Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: przez okres niezbędny do należytego wykonania umowy, przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, jak również przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

W uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG, do których transfer jest konieczny w celu wykonania umowy z tym podmiotem. Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych, których treść została ustalona przez Komisję Europejską oraz zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych może następować w sposób zautomatyzowany (przykładowo w systemach informatycznych), ale nie jest przeprowadzane przez ADO profilowanie.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (UODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Kontakt z nami jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Śródmiejska 13, 77-100 Bytów, tel. +48 668 692 633, e-mail: biuro@selfia.pl